ចូលជាសមាជិករបស់យើង

ដាក់ការ Subscribe ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើង! រៀងរាល់ខែ អ្នកនឹងទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានថ្មីៗ ការផ្តល់ជូនពិសេស និង របស់ជាច្រើនទៀត ដែលមានសម្រាប់តែសមាជិក!

ឥតគិតថ្លៃ

បង្កើតឡើងពិសេសសម្រាប់តែអ្នក

ទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនានាពីដៃគូរយើង

បានសាកល្បងផលិតផលថ្មីរបស់យើង

Subscribe

Our awesome features

ចុះឈ្មោះ ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនថ្មីៗ!

ចុះឈ្មោះចូលជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍របស់យើង ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនថ្មីៗ ព្រឹត្តិប័ត្រ និង ការផ្តល់ជូនពិសេសផ្សេងទៀត ដែលមានសម្រាប់តែសមាជិក!

ចូលរួមឥលូវ
Loading...

Thank you for subscribing! Don't forget to check your mailbox to keep up with our amazing work!

តើសហគមន៍របស់យើង ធំដល់កម្រិតណាទៅ?

100,000+

Social media followers

អ្នកតាមដានរបស់យើង មានចម្រុះ ពីគ្រប់តំបន់ និង ប្រវត្តិរូប ទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង បងប្អូន ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅស្រុក។

40,000+

Monthly active users

អ្នកតាមដានរបស់យើង មានភាពសកម្មខ្លាំង ក្នុងការបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយយើង តាមដាន និង ចែករំលែកមតិាររបស់យើង។

98%

Positive rate

យើងទទួលបានមតិវិជ្ជមាន ច្រើនជាង 98% អំពីការងារដែលយើង បានធ្វើកន្លងមកនេះ។

ចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើង

អរគុណដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់យើង! ព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នក នឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ និង ប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងក្នុងស្ថាប័នយើងប៉ុណ្ណោះ!

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr