គណនីសន្សំប្រាក់បច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
AMKAmretHatha BankABA BankAceleda BankMohanor KorSathapana BankPrasacLOLCJ Trust Royal BankWoori Bank
គណនីសន្សំប្រាក់បច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
AMKAmretHatha BankABA BankAceleda BankMohanor KorSathapana BankPrasacLOLCJ Trust Royal BankWoori Bank
No results found, try adjusting your search and filters.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’tfix this.

តក់តក់ ពេញបំពង់!

ការមានប្រាក់សន្សំ គឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ ដែលអាចធានាថា អ្នកនឹងអាចមានជីវភាពប្រសើរ អាចសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ និង ចៀសផុតអំពីហានិភ័យនានា!

ហេតុអ្វីយើងត្រូវបើកគណនីសន្សំប្រាក់?

ការសន្សំប្រាក់ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីអនុញ្ញាតិអោយយើងសម្រេចបាននូវគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិត។​ ជាការពិតណាស់ ការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលគប្បីត្រូវកើតឡើងមុន ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនរៀបចំគម្រោងសន្សំ ដើម្បីទុកដាក់ យកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយទេ នោះអ្នកនឹងមិនសល់ទ្រព្យធន់ ដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅថ្ងៃអនាគតដែរ។

គន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្តើមសន្សំប្រាក់!

ការសន្សំប្រាក់ពិតជាពិបាកធ្វើ តែក៏មានគន្លឹះមួយចំនួន ដែលអាចជួយអោយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមបានរហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ!

កុំចាំ!

ប្រសិនបើអ្នក មិនធ្លាប់មានគម្រោងសន្សំពីមុនមកទេ អ្នកគួរចាប់ផ្តើមនៅវេលា ម៉ោង និង ថ្ងៃនេះ។ ការពន្យារពេលគឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយ!

គណនីសន្សំ និង ចំណាយគួរនៅឃ្លាតគ្នាឱ្យឆ្ងាយ

ដាច់ខាត អ្នកគួររក្សាគម្លាតគណនីសន្សំ ជាមួយគណនីចំណាយទូទៅ ឱ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា ដោយអាចជាគណនីស្ថិតក្នុង ធនាគារ/គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផ្សេងគ្នា។

ដកលុយស្វ័យប្រវត្តិចេញពីប្រាក់ខែ ទៅដក់គណនីសន្សំ

ធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto-transfer) ទៅកាន់គណនីសន្សំប្រាក់។ ធ្វើបែបនេះ គឺអាចធានាបានថា អ្នកនឹងដកប្រាក់សន្សំទុកមុនពេលចំណាយ។