ម៉ាស៊ីនគណនាកម្ចី

មុននឹងស្នើសុំកម្ចីប្រាក់ ឬ ដាក់ពាក្យបង់រំលស់យកទ្រព្យអ្វីមួយ អ្នកគប្បីចំណាយពេលបន្តិច ដើម្បីគណនារក ចំនួនប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវទូទាត់ជាប្រចាំខែ ការប្រាក់សរុបដែលអ្នកត្រូវបង់ និង ចំនួនលុយសរុបដែលអ្នកត្រូវបង់ជាដើម។

Image alt


Brought to you by CamboFinance