ស្វែងរកចំណូលបន្ថែមជាមួយយើង! (Learn-Share-Earn)

«រៀនជាមួយគ្នា ចែករំលែកគ្នា រកចំណូលទាំងអស់គ្នា» អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការចែករំលែកពី «ផលិតផលនិងសេវាកម្ម» ដែលផ្សព្វផ្សាយលើ CamboFinance ទៅគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ អ្នកនឹងទទួលបាន«ចំណូលបន្ថែម»រាល់ពេលពួកគេបញ្ជាទិញ។

សំណួរដែលត្រូវបានសួរញឹកញាប់

ពួកយើងមានគោលបំណងបង្កើតកម្មវិធីដែលងាយស្រួលយល់ ហើយអ្នកក៏ងាយស្រួលរកចំណូលបន្ថែម!

អ្នកនឹងទទួលបាន $1.00 ហើយអ្នកដែលត្រូវបានអ្នកណែនាំនឹងទទួលបាន $0.50 រាល់ពេលដែលមានប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញជោគជ័យ។

គ្មាន! អ្នកអាចណែនាំទៅមនុស្សជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់ រាល់ប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញជាមួយពួកយើងដោយមនុស្សដែលអ្នកបានណែនាំក្នុងរយៈពេល 24 ខែនឹងក្លាយជាចំណូលអ្នក។

អ្នកនឹងទទួលបានការទូទាត់តាមរយៈគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅពេលដែលចំណូលសរុបអ្នកទទួលបាន $50.00 ។

ប្រព័ន្ធរបស់យើងនឹងមិនអាចចាប់យកការណែនាំបានទេប្រសិនបើអ្នកដែលអ្នកបានណែនាំពុំបានវាយលេខកូដណែនាំរបស់អ្នកចូល។ សូមរំលឹកពួកគេឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលេខកូដណែនាំចូលក្នុងទំព័រព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

បាទ/ចាស, អ្នកដែលត្រូវបានអ្នកណែនាំអាចផ្លាស់ប្តូរលេខកូដណែនាំបានគ្រប់ពេល ដូច្នេះសូមអ្នកតាមដាន និងបង្កើតភាពជិតស្និដជាមួយពួកគេដើម្បីលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យពួកគេផ្លាស់ប្តូរលេខកូដណែនាំ។

ពួកយើងចែករំលែកផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលអាចជួយបំពាក់សមត្ថភាពការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក, ការវិនិយោគ, សន្សំ, ធានារ៉ាប់រង, ការអភិវឌ្ឍអាជីពជាដើម។

ក្លាយជា «អ្នកណែនាំ» ផលិតផល និងសេវាកម្ម CamboFinance

ជំហាន 4 ដើម្បីឈានទៅរកចំណូលជាមួយ CamboFinance ដោយចុចលើរូបខាងក្រោម

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr