ឱកាសធ្វើការងារជាមួយពួកយើង

ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការ ក្នុងការនាំយកចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ ​ទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា

Image alt