អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង!

CamboFinance ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ ហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងគឺជាសហគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ធំមួយ ដែលអ្នកតាមដានរបស់យើង ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកមានភាពឆ្លាតវៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងសម្លឹងឃើញ និង កំពុងធ្វើវាអោយក្លាយជាការពិត នូវអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលប្រជាជនគ្រប់រូប មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ប្រកបដោយភាពឆ្លាតវៃ ដោយមានទាំងការ រកចំណូល ចំណាយ សន្សំ និង វិនិយោគ។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២១ នេះ យើងក៏បានធ្វើការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មស្របច្បាប់ តាមប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ ដោយមានឈ្មោះអាជីវកម្ម CF Tech Co., LTD និងជាបុត្រសម្ព័ន្ត របស់ក្រុមហ៊ុន Pulsar Ventures Pte Ltd ដែលជាធុរៈកិច្ចថ្មីមួយ​ (startup) កំពុងផ្តោតសំខាន់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង ពាណិជ្ជកម្ម និង eCommerce នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

Our awesome features

ក្រុមការងាររបស់យើង

នរណាខ្លះជាអ្នកធ្វើអោយ CamboFinance អាចកើតឡើងបាន?

Kenny Goh
Co-Founder & CEO

CFA/ACCA/Fintech/ Media expert

Vongthear Bou
Co-founder &COO

Finance/Media/Operation

Daphna Thia
Community Manager

RMIT graduated with HR expert background

Phallymanita Rin
Project Manager

Sileap Rithy
Project Manager

Panhapisey Pov
Social Meida Manager

ការងាររបស់យើងកន្លងមក